Privacyverklaring

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Vitasens

Diëtistenpraktijk Vitasens gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Vitasens dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via de website of via  mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Vitasens heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om een persoonlijk dieetadvies te kunnen opstellen en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistenpraktijk Vitasens bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Vitasens zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Vitasens heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Vitasens zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Vitasens een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Vitasens blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dietist@vitasens.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat legitimatie altijd noodzakelijk is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Vitasens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 026 3513514 of via dietist@vitasens.nl

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Vitasens kunt u ook contact opnemen via 026 3513514 of via dietist@vitasens.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Anja Daniëls

Ilse van Heumen

Gerda Wilhelm

Diëtistenpraktijk Vitasens

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram