Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Diëtistenpraktijk Vitasens

1. Algemeen Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Vitasens en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

3. Beëindiging De diëtist kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

4. Vergoeding en Tarieven Vergoeding vanuit basisverzekering en aanvullende verzekering Dieetbehandeling wordt tot drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt (voor iedereen van 18 jaar en ouder) onder het verplicht risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de ketenzorg Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes, COPD of cardiovasulaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Een verwijzing van uw arts is hiervoor noodzakelijk. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of uw verwijzing onder de ketenzorg valt.

Voor zorg die niet via de basisverzekering, ketenzorg of aanvullende verzekering vergoed wordt hanteert Vitasens een uurtarief van € 81,48 per uur (tarief 2024).

Het tarief voor een consult wordt bepaald op basis van de duur van het gesprek en administratie zoals het maken van een individueel dieetvoorschrift. U kunt rekening houden met de volgende kosten. Het maakt daarbij geen verschil of het consult heeft plaatsgevonden op een van onze locaties of telefonisch.

Consultsoort Tarief voor consulten
die niet via de basisverzekering, ketenzorg
of aanvullende verzekering vergoed worden
Eerste consult 45 a 60 minuten  

Uitwerken advies (30 a 45 minuten)
€ 81,48

€ 40,74 a € 61,11
Gemiddeld vervolgconsult (30 minuten) € 40,74
Kort vervolgconsult (15 minuten) € 20,37
Toeslag huisbezoek 28,49

De consulten zijn onderdeel van een behandelplan, waarover hier meer informatie.

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het consult. De diëtist maakt bijvoorbeeld ook berekeningen, stelt een persoonlijk behandelplan en -advies op en heeft contact met uw arts of andere behandelaars.

Eindrapportage zonder afrondend consult Wanneer de begeleiding wordt gestopt op verzoek van de cliënt en er vindt geen afrondend consult bij de diëtist meer plaats, dan wordt er een eindrapportage naar uw (huis)arts gestuurd. De kosten die hiervoor worden gemaakt (15 a 30 minuten) worden in rekening gebracht.

5. Declaraties In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd.

We zijn verplicht om met de declaratie naar de zorgverzekeraar een diagnosecode mee te sturen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben of er meer over willen weten dan kunt u dit voorafgaand aan of tijdens het 1e consult met ons bespreken.

6. Betaling Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8. Verschuldigdheid Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is,  de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9. Aansprakelijkheid Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

10. Klachten
Wij doen er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn dan is het belangrijk dat met ons te bespreken. Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kunt u een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de klachten en geschillenregeling Paramedici. Hier vindt u uitgebreide informatie.

11. Privacy De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet. Zie Privacyverklaring.

12. Wetenschappelijk onderzoek door uw diëtist Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram