header slider

Ondervoeding in de thuissituatie

Ondervoeding bij ziekte is een omvangrijk probleem binnen de Nederlandse gezondheidszorg. In de thuiszorg blijkt uit cijfers van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) dat 15-25% van de cliënten ondervoed is en het risico neemt toe met de leeftijd.

Gevolgen ondervoeding
Bij mensen die nog thuis wonen, zorgt ondervoeding voor een toename van het aantal huisartsconsulten, verhoogd medicatiegebruik en een verhoogde kans op opname in het ziekenhuis. Bovendien veroorzaakt ondervoeding een verslechtering van de kwaliteit van leven en een grotere kans op sterfte. Een belangrijke risicogroep voor ondervoeding in de eerstelijnszorg en thuiszorg is de groep fragiele ouderen, omdat zij een grotere kans hebben op het krijgen van allerlei ziekten, waardoor het risico op ondervoeding groter is. Andere risicofactoren voor ondervoeding zijn bijvoorbeeld: het hebben van bepaalde chronische ziekten zoals COPD, hartfalen, CVA, depressie, dementie, IBD, decubitus, maar ook kenmerken als eenzaamheid, een slecht gebit en polyfarmacie.

Wat kan de individuele huisarts met de LESA Ondervoeding? In de huisartsenpraktijk gaat het om patiënten met risico op ondervoeding. Juist voor deze groep geldt dat verbetering van de voedingstoestand relatief eenvoudig is en secundaire pathologie (en dus kosten) in de (nabije) toekomst kan voorkomen. Naar verwachting zullen er minder en kortere opnames nodig zijn en minder duur zorggebruik.

De LESA Ondervoeding geeft aan hoe gezamenlijke behandeling van ondervoeding in de eerste lijn vorm kan krijgen. In deze LESA zijn afspraken gemaakt over screening door de (wijk)verpleging, diagnostiek en verwijzing door de huisarts en behandeling door de  diëtist. Verwijs bij ondervoeding naar een diëtist want alleen een dieet of drinkvoeding is onvoldoende effectief.  De diëtist stelt een individueel voedingsbehandelplan op en kan ook motiverende gesprekken voeren en lichaamsbeweging stimuleren.
De momenten van  overleg met de huisarts of diëtist staan in een overzichtelijk schema.
De aanbevelingen uit deze LESA kunnen in lokaal of regionaal overleg worden omgezet in werkafspraken over bereikbaarheid,termijnen van consultatie, informatieoverdracht en samenwerking.

Wij zijn als praktijk graag bereid aan de hand van de LESA werkafspraken te maken.

Informatie is te vinden viahttp://www.stuurgroepondervoeding.nl/index.php?id=63

LESA ondervoeding: http://www.stuurgroepondervoeding.nl/fileadmin/inhoud/eerstelijn_thuiszorg/Toolkit/LESA_Ondervoeding.pdf

Facebook